กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

คู่มือเกี่ยวกับการประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjakFKMlVhWlY0S2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjaGIxQlpBQm9qbk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjZi1IT3VkQmVzSEU/view?usp=sharing

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjS2hUdUJtUDZaWnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjLUs2M0Y1VHE1ak0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjOUVxMDdlOU03ZzQ/view?usp=sharing

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา พ.ศ. 2559

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjN0JnTjI2SEtzdnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjQTRSY2oxMFh5N00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7_S_6yoSnZjREQwSGxxalVhalk/view?usp=sharing

คำสั่งอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ