กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเกษสุวรรณ คำปะทา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิมุข อภัยศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณีต สุจริต

ครูชำนาญการ

นางสาวพจนา เบญจมาศ

ครูชำนาญการ

นายธนวัฒน์ ปทุมเพชร

ครูผู้ช่วย