กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอนุลักษณ์ เลไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิติวัลคุ์ อุสารัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญาภรณ์ ลาฮาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์

ครูชำนาญการ

นางสาวอัมพร บันเทิงใจ

ครู

นายสุริยัน สินทร

ครู