กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์

ครู

นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปุณยนุช ชื่นรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนิษฐา สงวนแก้ว

ครู