กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวีระ สมคะเน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิกุล ปักเคธาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรพร ครุตารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาพร วงศ์จำปา

ครู

นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา

ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์พิชชา ยศม้าว

พนักงานราชการ