กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิษณุพร ศรีเมือง

ครู

นายเสถียร ปุริตังสันโต

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพร

ครูผู้ช่วย