กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิงขร ประโลมรัมย์

ครูชำนาญการ

นายณัฐพนธ์ปกรณ์ ถวิลไพร

ครูผู้ช่วย