กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายอาทิจะรัญ สายทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรภา ลาฮาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร

ครูชำนาญการ

นางนภัสนันท์ พรหมทา

ครู

นายสุรพงษ์ โยวะราช

ครู

นางสาวอลินรียา ทิพบำรุง

ครูผู้ช่วย

นางสาวกชนิภา มะรังศรี

พนักงานราชการ