ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายเมืองมนต์ ส่งสุข

นายบัวศรี จาริยะมา

ช่างไฟฟ้า ช 4

นายบุญเหลือ พลพิทักษ์

ช่างไฟฟ้า ช 4

นายคูณ มีฉลาด

นางสาวดรุณี มูลหา

ครูธุรการ