วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จัดการศึกษาอย่างมีระบบ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล นำสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

3.ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย

4.สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (GOALS)

1.สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย

5.กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา